Aquesta pàgina fa servir cookies per tal de millorar l'experiència de l'usuari. Per continuar navegant has d'acceptar la nostra política de cookies.

Més informació…   Accepta

Bases del concurs

BASES LEGALS DEL CONCURS DE RECOLLIDA DE PILES, edició 2017-2018

LES PILES, A L’APILO DE L’ESCOLA

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec (en endavant, anomenats els organitzadors), que tenen com a domicili únicament a l’efecte de notificacions de la present acció promocional el carrer Raimundo Fernández Villaverde, 30, oficina 314, 28003 Madrid, organitzen el concurs de recollida de piles Les Piles, a l’Apilo de l’Escola, dirigit als centres educatius de Catalunya, per tal de fomentar la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies.

El concurs és gratuït i participar-hi no implica cap cost.

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Qui hi pot participar?

Hi podran participar tots els centres educatius de Catalunya privats, públics o concertats que prèviament s’hagin inscrit en el formulari d’inscripció disponible en la pàgina web http://residus.gencat.cat. La inscripció començarà el dia 21 de novembre de 2017 i finalitzarà el dia 15 de desembre de 2017. Els ORGANITZADORS es reserven el dret d’ampliar aquest termini fins el 25 de gener en funció del número d’escoles inscrites. Un cop feta la inscripció, els Centres Educatius rebran un correu electrònic de confirmació.

Durant el període d’inscripció, es posa en disposició dels Centres Educatius el correu electrònic apilo@ofipilas.es per tal de poder resoldre dubtes, incidències o sol·licitud d’informació addicional.

1.2. Temporal i territorial

El concurs començarà el 21 de novembre de 2017 i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2018 (a les 9h a.m). Els ORGANITZADORS es reserven el dret de cancel·lar anticipadament el concurs o modificar-lo o prorrogar-lo per causes justificades, així com ampliar el termini d’inscripció, en funció del número d’escoles inscrites, en tal cas, es comunicaria a les escoles l’ampliació d’aquest termini.

L’àmbit territorial és Catalunya.

1.3. Piles i acumuladors objecte del concurs

Són objecte del concurs les piles i acumuladors portàtils. Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, pugui portar-se amb la mà i no sigui industrial ni d’automoció, com ara les piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils. En endavant les piles objecte del concurs es denominaran piles i acumuladors portàtils o bé piles.

En tot cas, l’origen de les piles i acumuladors portàtils ha de ser domèstic, procedent de les famílies dels alumnes. En cap cas podran procedir d’altres punts generadors de residus de piles. (com pot ser botigues o altres instal·lacions de gestió de residus). En cas de no complir aquests requisits el Centre Educatiu podrà ser expulsat automàticament del concurs.

2. Mecànica del concurs

Tots els centres educatius que s’hagin inscrit en el concurs i així ho hagin sol·licitat, rebran, en un termini màxim de 7 dies laborables, un contenidor Apilo de recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils. Els centres educatius que ja van participar en l‘edició del concurs de recollides de piles realitzada al 2017, no rebran el contenidor Apilo en la mesura que ja va ser entregat en l’anterior edició. En tot cas, les escoles podran demanar contenidors addicionals fins al 31 de març de 2018.

L’objectiu del concurs és recollir en el contenidor Apilo la màxima quantitat de piles i acumuladors portàtils procedents de les famílies dels alumnes durant la vigència de l’acció promocional.

La recollida es realitzarà per un transportista autoritzat, que realitzarà UNA ÚNICA recollida de les piles i acumuladors portàtils aconseguits. La recollida es realitzarà entre el 18 i el 30 d’abril de 2018. Els centres educatius seran avisats prèviament del dia de recollida (amb un marge aproximat de 2 dies hàbils).
Durant la recollida, els ORGANITZADORS pesaran els quilos acumulats IN SITU, anotant-los en un albarà en el mateix moment, del qual se’n farà una còpia que serà entregada a l’escola amb el resultat del pesatge. El pesatge tindrà en compte el pes del contenidors i les piles i acumuladors que hi ha a l’interior d’aquests. No es recolliran i no formaran part d’aquesta promoció, piles i acumuladors que no estiguin en el contenidor (per exemple, en bosses o capses). Per demanar contenidors addicionals, així com per qualsevol qüestió relacionada amb el transport i recollida, els centres educatius podran adreçar-se al telèfon 900103138 o apilo@ofipilas.es.

Per tal d’agilitzar el treball de recollida i pesatge, el/els contenidors hauran d’estar en plantes baixes (entrada de l’escola, a peu de carrer…) no en pisos superiors ja que un contenidor ple té una capacitat aproximada de 90 kg.
El centre educatiu que més piles i acumuladors portàtils reculli (sense tenir en compte el ràtio per alumne) i els (3) centres educatius que més piles i acumuladors portàtils recullin per alumne (de conformitat amb el criteri de ràtio per alumne establert en la base 3.2) seran els centres educatius guanyadors del concurs.

El contenidor Apilo es quedarà al centre educatiu perquè aquest pugui continuar recollint piles i acumuladors portàtils de forma selectiva. Si l’escola ja disposa d’un servei de recollida selectiva podrà continuar amb el seu servei. En cas contrari, i sempre i quan el contenidor estigui ple o com a mínim ho estigui en un 80%, podran sol·licitar el servei gratuït de recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils a OFIPILAS (900103138 o info@ofipilas.es).

3. Premis

3.1. Els premis que es donaran en aquest concurs seran els següents:

  • Dos mil cinc-cents euros (2.500 €) per al centre educatiu de Catalunya que reculli més piles i acumuladors portàtils.
  • Dos mil cinc-cents euros (2.500 €) per al centre educatiu de Catalunya que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne.
  • Mil cinc-cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que quedi en el segon lloc del rànquing de recollida de piles i acumuladors portàtils per alumne.
  • Mil euros (1.000 €) per al centre educatiu que quedi en la tercera posició del rànquing de recollida de piles i acumuladors portàtils per alumne.

3.2. El càlcul de ràtio per alumne es realitzarà tenint en compte els quilos de piles i acumuladors portàtils recollits i el nombre d’alumnes registrats en el centre escolar.

D’aquesta manera el còmput total a l’efecte de designar els centres educatius guanyadors resultarà de dividir els quilos de piles i acumuladors portàtils recollits entre el nombre total d’alumnes registrats a l’escola.

En cas d’empat entre els centres educatius, el desempat es dirimirà mitjançant un sorteig.

3.3. Cada escola podrà optar a un sol premi.

D’aquesta manera, l’escola que obtingui el premi per haver recollit més piles i acumuladors portàtils, quedarà descartada del premi destinat al centre que més piles i acumuladors portàtils hagi recollit per alumne.3.4. En cas que, per qualsevol motiu, el centre educatiu premiat renunciï o no pugui acceptar el premi, el premi passarà al següent centre educatiu que hagi recollit més quilos de piles i acumuladors portàtils per alumne.

3.4. En cas que, per qualsevol motiu, el centre educatiu premiat renunciï o no pugui acceptar el premi, el premi passarà al següent centre educatiu que hagi recollit més quilos de piles i acumuladors portàtils per alumne.

3.5. Els diners seran entregats mitjançant xec o transferència bancària a nom del centre educatiu i només es podran usar per comprar material escolar o esportiu o per a activitats educatives per al centre guanyador.

3.6. Els centres educatius que resultin guanyadors es comprometen a presentar les factures i comprovants corresponents per tal de verificar que els diners han estat utilitzats per comprar material escolar i/o esportiu o per a activitats educatives. El centre educatiu tindrà un termini màxim de dotze (12) mesos per fer efectiva aquesta despesa. En cas que el centre educatiu no acrediti correctament la inversió dels diners, els ORGANITZADORS es reserven el dret de reclamar la devolució del premi entregat.

3.7. En cap cas serà possible la cessió del premi a terceres persones o entitats.

4. Comunicació del premi

Els ORGANITZADORS es posaran en contacte amb els centres educatius guanyadors i els informaran del procediment pel qual es realitzarà el lliurament dels premis, abans de la finalització del curs escolar.

Així mateix, es comunicarà de forma pública els centres educatius guanyadors del concurs a la pàgina web www.apilo.cat i en els altres suports que els ORGANITZADORS considerin adequats per donar a conèixer el concurs.

5. Jornada Taller “Missió Apilo XII a les escoles de Catalunya” i conta-contes “Els secrets de la missió Apilo”.

Les escoles participants en el concurs podran inscriure’s al formulari disponible a la pàgina web www.arc.cat/apilo/inscripcio.html per poder acollir una jornada taller “Missió Apilo XII a les escoles de Catalunya” al seu centre educatiu, per a alumnes de cinquè de primària o bé primer ó segon de secundària i a una activitat de conta-contes “Els secrets de la missió Apilo” prevista per a nens entre 4 i 6 anys (la durada de l’activitat és de mitja hora aproximadament).

El criteri de selecció serà per estricte ordre de petició i amb prioritat per a les escoles que no hagin rebut amb anterioritat aquesta jornada informativa. Les escoles podran optar a una única xerrada educativa. Les jornades es realitzaran entre el 9 de gener i el 7 d’abril de 2018.

Només podran sol·licitar la Jornada Taller i el conta-contes, aquells centres educatius que participin en el concurs de recollida de piles i acceptin les condicions de participació establertes a la pàgina web. Un cop inscrits, els centres educatius rebran una primera comunicació per e-mail confirmant la seva participació. Aquells centres educatius que siguin seleccionats per rebre la jornada formativa, rebran una comunicació expressa en aquest sentit on s’indicarà que formen part de les escoles seleccionades.

6. Generals

6.1. Per participar en aquest concurs és necessari que els responsables dels centres educatius acceptin aquestes bases i la totalitat del funcionament intern del concurs.

6.2 Els ORGANITZADORS posen a disposició dels centres educatius l’adreça de correu electrònic: apilo@ofipilas.es per tal de poder sol·licitar qualsevol tipus d’informació relativa a aquesta promoció. Per les qüestions relacionades amb el transport i recollida de contenidors o d’altres qüestions operatives, els centres educatius podran adreçar-se al correu electrònic info@ofipilas.es.
.

6.3 Els ORGANITZADORS es reserven el dret de suspendre, ampliar o modificació aquesta promoció i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es comprometen a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per als ORGANITZADORS ni indemnització per als participants.

6.4 Els ORGANITZADORS resoldran qualsevol incidència que pugui produir-se i la seva decisió serà irrevocable.

6.5 Els ORGANITZADORS es reserven el dret de deixar fora de la promoció els participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes o no n’acceptin el contingut.

6.6 Les presents bases seran dipositades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya José Alberto Marín Sánchez.

  Avís legal | Accessibilitat | © Agència de Residus de Catalunya