Aquesta pàgina fa servir cookies per tal de millorar l'experiència de l'usuari. Per continuar navegant has d'acceptar la nostra política de cookies.

Més informació…   Accepta

Bases concurs

BASES DEL CONCURS DE RECOLLIDA DE PILES, edició 2023-2024

LES PILES, A L’APILO DE L’ESCOLA

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural, a través de l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de piles i acumuladors Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec (en endavant, anomenats els ORGANITZADORS), que tenen com a domicili únicament a l’efecte de notificacions de la present acció promocional el carrer Raimundo Fernández Villaverde, 61, 8ª Planta, 28003 Madrid, organitzen el concurs de recollida de piles “Les Piles, a l’Apilo de l’Escola”, dirigit als centres educatius de Catalunya, per tal de fomentar el coneixement i la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils entre l’alumnat i les seves famílies.

El concurs és gratuït i participar-hi no implica cap cost.

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Qui hi pot participar?

Hi podran participar tots els centres educatius de Catalunya públics, concertats o privats que prèviament s’hagin inscrit en el formulari d’inscripció disponible en la pàgina web www.apilo.cat.La inscripció començarà el dia 21 de novembre de 2023 i finalitzarà el dia 12 de gener de 2024. Un cop feta la inscripció, els centres educatius rebran un correu electrònic de confirmació.

Durant el període d’inscripció, es posa en disposició dels centres educatius el correu electrònic apilo@ofipilas.es  per tal de poder resoldre dubtes, incidències o sol·licitud d’informació addicional.

1.2. Àmbit temporal i territorial

El concurs començarà el 21 de novembre de 2023 i finalitzarà el dia 26 de abril de 2024. Els ORGANITZADORS es reserven el dret de cancel·lar anticipadament el concurs o modificar-lo o prorrogar-lo per causes justificades, així com ampliar el termini d’inscripció, en funció del número de centres educatius inscrits, en tal cas, es comunicaria als centres educatius l’ampliació d’aquest termini.

L’àmbit territorial és Catalunya.

1.3. Piles i acumuladors objecte del concurs

Són objecte del concurs les piles i acumuladors portàtils. Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, que pugui portar-se amb la mà i no sigui industrial ni d’automoció, com ara les piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils. En endavant les piles objecte del concurs es denominaran piles i acumuladors portàtils o bé piles.

En tot cas, l’origen de les piles i acumuladors portàtils ha de ser domèstic, procedent de les famílies dels alumnes. En cap cas podran procedir d’altres punts generadors de residus de piles (com pot ser botigues, deixalleries o altres instal·lacions de gestió de residus). En cas de no complir aquests requisits el centre educatiu podrà ser expulsat automàticament del concurs.

2. Mecànica del concurs

Tots els centres educatius que s’hagin inscrit en el concurs i així ho hagin sol·licitat dins del formulari d’inscripció, rebran en un termini màxim de 7 dies laborables, un contenidor Apilo de recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils i/o la seva carcassa.

Els centres educatius que ja disposen del contenidor i/o carcassa i així ho indiquin en el formulari d’inscripció no rebran el contenidor i/o carcassa. En tot cas, els centres podran demanar contenidors addicionals fins al 22 de març de 2024.

L’objectiu del concurs és recollir en el contenidor Apilo la màxima quantitat de piles i acumuladors portàtils procedents de les famílies dels alumnes durant la vigència de l’acció promocional.

La recollida es realitzarà per un transportista autoritzat, que realitzarà UNA ÚNICA recollida de les piles i acumuladors portàtils aconseguits. La recollida es realitzarà entre el 8 d’abril i el 26 d’abril de 2024. Els centres educatius seran avisats prèviament del dia de recollida (amb un marge aproximat de 2 dies hàbils). Durant la recollida, els ORGANITZADORS pesaran els quilos acumulats IN SITU, anotant-los en un albarà en el mateix moment, del qual se’n farà una còpia que serà entregada al centre educatiu amb el resultat del pesatge. El pesatge tindrà en compte el pes del contenidors i les piles i acumuladors que hi ha a l’interior d’aquests. No es recolliran i no formaran part d’aquesta promoció, piles i acumuladors que no estiguin en el contenidor (per exemple, en bosses o capses). Per demanar contenidors addicionals, així com per qualsevol qüestió relacionada amb el transport i recollida, els centres educatius podran adreçar-se al telèfon 900103138 o apilo@ofipilas.es.

Per tal d’agilitzar el treball de recollida i pesatge, el/els contenidors hauran d’estar en plantes baixes (entrada del centre educatiu, a peu de carrer…) no en pisos superiors ja que un contenidor ple té una capacitat aproximada de 90 kg.

El contenidor Apilo es quedarà al centre educatiu perquè aquest pugui continuar recollint piles i acumuladors portàtils de forma selectiva. Si el centre educatiu ja disposa d’un servei de recollida selectiva podrà continuar amb el seu servei. En cas contrari, i sempre i quan el contenidor estigui ple o com a mínim ho estigui en un 80%, podran sol·licitar el servei gratuït de recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils a OFIPILAS (900103138 o apilo@ofipilas.es).

3. Premis

3.1. Els premis que es donaran en aquesta edició del concurs APILO seran els següents:

 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit de Barcelona I (Comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental).
 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit de Barcelona II (Comarques: Barcelonès i Maresme).
 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre (Comarques: Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Tarragonès i Terra Alta).
 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit de les comarques Centrals i Penedès (Comarques: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Penedès, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Moianès, Osona i Solsonès).
 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit de les comarques Gironines (Comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Ripollès i Selva).
 • Mil cinc cents euros (1.500 €) per al centre educatiu que reculli més piles i acumuladors portàtils per alumne de: L’Àmbit de Ponent i Alt Pirineu – Aran (Comarques: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Urgell i Val d’Aran).

3.2. El càlcul de ràtio per alumne es realitzarà tenint en compte els quilos de piles i acumuladors portàtils recollits i el nombre d’alumnes registrats en el centre educatiu.

D’aquesta manera el còmput total a l’efecte de designar els centres educatius guanyadors resultarà de dividir els quilos de piles i acumuladors portàtils recollits entre el nombre total d’alumnes registrats al centre.

En cas d’empat entre els centres educatius, el premi es repartirà en parts iguals.

3.3. Un centre educatiu podrà optar a guanyar un premi d’aquesta edició, sempre i quan no hagi guanyat algun premi a l’edició immediatament anterior.

3.4. Un centre educatiu podrà optar a guanyar un premi d’aquesta edició, sempre i quan hagi participat a l’edició del concurs APILO immediatamente anterior. Aquest punt no s’aplicarà als centres educatius que participen per primera vegada al concurs APILO

3.5. En cas que, per qualsevol motiu, el centre educatiu premiat renunciï o no pugui acceptar el premi, el premi passarà al següent centre educatiu de la categoria en que havia estat premiat.

3.6. Els diners seran entregats mitjançant xec o transferència bancària a nom del centre educatiu i només es podran usar per comprar material escolar o esportiu o per a activitats educatives per al centre guanyador.

3.7. Els centres educatius que resultin guanyadors es comprometen a presentar les factures i comprovants corresponents per tal de verificar que els diners han estat utilitzats per comprar material escolar i/o esportiu o per a activitats educatives.

El centre educatiu tindrà un termini màxim de dotze (12) mesos per fer efectiva aquesta despesa. En cas que el centre educatiu no acrediti correctament la inversió dels diners, els ORGANITZADORS es reserven el dret de reclamar la devolució del premi entregat.

3.8. En cap cas serà possible la cessió del premi a terceres persones o entitats.

4. Comunicació del premi

Els ORGANITZADORS es posaran en contacte amb els centres educatius guanyadors i els informaran del procediment pel qual es realitzarà el lliurament dels premis, abans de la finalització del curs escolar.

Així mateix, es comunicarà de forma pública els centres educatius guanyadors del concurs a la pàgina web www.apilo.cat i en els altres suports que els ORGANITZADORS considerin adequats per donar a conèixer el concurs.

5. Activitats de conscienciació que s’ofereixen als centres educatius participants al concurs

Els centres educatius participants en el concurs podran indicar al formulari d’inscripció disponible a la pàgina web www.apilo.cat la voluntat d’acollir al seu centre una de les activitats que s’ofereixen gratuitament.

El criteri de selecció serà per estricte ordre d’inscripció i amb prioritat per als centres educatius que no hagin rebut amb anterioritat la jornada i/o activitat. Els centres educatius podran optar a una única jornada i/o activitat.

Només podran sol·licitar les activitats, aquells centres educatius que participin en el concurs de recollida de piles i acceptin les condicions de participació establertes a la pàgina web. Un cop inscrits, els centres educatius rebran una comunicació per correu electrònic confirmant la seva selecció i s’acordarà una data i horari per dur-la a terme entre el 9 de gener i el 31 de maig de 2024.

Les activitats ofertes per aquesta edició seran les següents:

 • Activitat Conta contes: “Els secrets de la missió APILO”
  Adreçada a l’alumnat de 4 i 5 anys (I4 i I5)
 • Activitats Taller: “Missió Apilo XII a les escoles de Catalunya”
  Adreçact a l’alumnat de 6 i 12 anys.

  • Alumnat de 1r a 3r de Primària (6, 7 i 8 anys): Taller d’electricitat amb plastilina
  • Alumnat de 4t a 6è de Primària (8, 9 i 10 anys): Taller, fem piles amb les llimones
  • Alumnat de 1r a 2n de Secundària (11 i 12 anys): Taller de contaminació per metalls a les plantes o Taller, fem piles amb les llimones

6. Generals

6.1. Per participar en aquest concurs és necessari que els responsables dels centres educatius acceptin aquestes bases i la totalitat del funcionament intern del concurs.

6.2 Els ORGANITZADORS posen a disposició dels centres educatius l’adreça de correu electrònic: apilo@ofipilas.es per tal de poder sol·licitar qualsevol tipus d’informació relativa a aquesta promoció.

Per les qüestions relacionades amb el transport i recollida de contenidors o d’altres qüestions operatives, els centres educatius podran adreçar-se al correu electrònic apilo@ofipilas.es

6.3 Els ORGANITZADORS es reserven el dret de suspendre, ampliar o modificació aquesta promoció i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es comprometen a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per als ORGANITZADORS ni indemnització per als participants.

6.4 Els ORGANITZADORS resoldran qualsevol incidència que pugui produir-se i la seva decisió serà irrevocable.

6.5 Els ORGANITZADORS es reserven el dret de deixar fora de la promoció els participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes o no n’acceptin el contingut.

6.6 Les presents bases han estat dipositades davant el notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya José Alberto Marín Sánchez.

  Avís legal | Accessibilitat | © Agència de Residus de Catalunya